Природен парк „Българка“

Eдна от природните атракции в местността на Комплекс „Хлебна“ е един от най-младите природни паркове в България – парк “Българка”, обхващ билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан.

В границите му попадат изворите на р. Янтра и яз. “Христо Смирненски”. В ПП “Българка” са установени над 1800 растителни вида. Горите заемат 80.2% от площта му, като 75% от тях са букови. Букът образува интересни растителни съобщества, включени в 11 местообитания, включени в екомрежата “Натура 2000”.

В ПП Българка попадат

три природни забележителности и пет защитени местности

В защитена местност “Естествено тисово находище” (в местността “Извора”) се извисяват вековни букови гори с единични дървета ела и явор и с подлес от тис и лавровишна. Предполага се, че естественото тисово находище в него е едно от най-големите на Балканския полуостров. В защитена местност “Студен кладенец”, до село Станчев хан, включва вековни естествени гори от бук и габър, наблизо е и пещера Килийките. В защитена местност “Столища” се опазва група от високи, над 150-годишни букови дървета. Защитена местност “Соколски манастир” се намира на висок скален масив, обрасъл с букови гори в най-красивата част на парка. В ПП “Българка” попадат и архитектурно-етнографският комплекс “Етъра” и част от националния парк-музей “Шипка-Бузлуджа”.

Любопитно

В западната част на парка, над язовир “Христо Смирненски”, се намира местността Узана – най-голямата старопланинска поляна. Тук е най-дългата (1200м) ски писта в Стара планина, с денивелация 225м. По билните части на парка преминава най-дългият маркиран маршрут в България “Ком-Емине”, който е част от международния туристически маршрут Е-3. Средата на маршрута съвпада с географския център на България, който се намира в местността Узана.

Вашата оценка

4.3/5

Времето при нас