Национален парк „Централен Балкан“

Разположен в сърцето на България – в най-високата и най-живописна част на Балкана, със своята площ от 72021.07 ха, той е вторият по големина национален парк в България. Създаден е, за да съхрани неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Централен Балкан

е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). В Парка има девет строги резервата с обща площ 20 019 ха – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа биосферни резервати по Програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Характерни са големите разлики в надморската височина – най-ниската точка на Централен Балкан е около 500 м – близо до Карлово, а най-високата – връх Ботев, с неговите 2 376 м. Поразително е биологичното разнообразие. По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун. Установените в Парка видове висши растения са повече от половината, от Природаната флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света, 166 вида са лечебните растения. Дивото богатство допълват 229 вида мъхове, 256 вида гъби, 188 вида водорасли. Централен Балкан е дом за 29 вида безгръбначни животни и 10 вида растения, които не се срещат никъде другаде в света.

Вашата оценка

4.3/5

Времето при нас